Main Index: Afrikaans

 

Exodus 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

14:1 Toe het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:

14:2 SÍ aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laer opslaan voor Pi-HŠgirot, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Bašl-Sefon moet julle laer opslaan by die see.

14:3 Dan sal Farao van die kinders van Israel sÍ: Hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit.

14:4 En Ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg; en Ek wil My aan Farao en sy hele leŽrmag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat Ek die HERE is. En hulle het so gedoen.

14:5 Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sÍ: Wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie?

14:6 Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem.

14:7 En hy het ses honderd uitgesoekte strydwaens geneem en al die ander strydwaens van Egipte, en die beste vegsmanne op elkeen daarvan.

14:8 En die HERE het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoŽ hand uitgetrek.

14:9 En die Egiptenaars het hulle agtervolg--al Farao se perde en strydwaens, sy ruiters en sy leŽrmag--en hulle ingehaal terwyl hulle in die laer gestaan het by die see by Pi-HŠgirot, voor Bašl-Sefon.

14:10 Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oŽ op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan; en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die HERE geroep.

14:11 En hulle het vir Moses gesÍ: Het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het?

14:12 Is dŪt nie die woord wat ons aan u in Egipte gesÍ het nie: Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe.

14:13 Maar Moses het aan die volk gesÍ: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.

14:14 Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.

14:15 Toe vra die HERE vir Moses: Wat roep jy na My? SÍ aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek.

14:16 En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwarsdeur die see op droŽ grond kan trek.

14:17 En Ek, kyk, Ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aan gaan. En Ek wil My verheerlik aan Farao en sy hele leŽrmag, aan sy strydwaens en aan sy ruiters.

14:18 En die Egiptenaars sal weet dat Ek die HERE is, as Ek My verheerlik aan Farao, aan sy strydwaens en aan sy ruiters.

14:19 En die Engel van God wat voor die leŽr van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan;

14:20 so het dit dan tussen die leŽr van die Egiptenaars en die leŽr van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.

14:21 Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die waters is gekloof.

14:22 En die kinders van Israel het midde-in die see getrek op droŽ grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter-- en aan hul linkerkant.

14:23 Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrek--al Farao se perde, sy strydwaens en sy ruiters--die see in.

14:24 En in die mŰrewaak het die HERE, in die vuur-- en wolkkolom, op die leŽr van die Egiptenaars afgekyk en die leŽr van die Egiptenaars in verwarring gebring.

14:25 En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sÍ die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die HERE stry vir hulle teen die Egiptenaars.

14:26 Daarop sÍ die HERE vir Moses: Steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en oor hulle ruiters.

14:27 En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die HERE dan die Egiptenaars binne-in die see gestort.

14:28 En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaens en die ruiters van Farao se hele leŽrmag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geeneen van hulle het oorgebly nie.

14:29 Maar die kinders van Israel het binne-in die see op droŽ grond getrek. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter-- en aan hul linkerkant.

14:30 So het die HERE Israel dan diť dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see.

14:31 Ook het Israel die magtige daad gesien wat die HERE aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die HERE gevrees en geglo in die HERE en aan Moses, sy kneg.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase