Main Index: Afrikaans

 

Exodus 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

16:1 Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai l, op die vyftiende dag van die tweede maand n hulle uittog uit Egipteland.

16:2 En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aron in die woestyn gemurmureer.

16:3 En die kinders van Israel het aan hulle ges: Het ons maar in Egipteland deur die hand van die HERE gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geet het! Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe.

16:4 Toe s die HERE vir Moses: Kyk, Ek sal vir julle brood uit die hemel laat ren; dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat Ek hulle kan beproef, of hulle in my wet sal wandel of nie.

16:5 En op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel.

16:6 Toe s Moses en Aron aan al die kinders van Israel: Vanaand, dan sal julle weet dat die HERE julle uit Egipteland uitgelei het.

16:7 En mre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die HERE sien, omdat Hy julle murmureringe teen die HERE gehoor het--want wat is ons, dat julle teen ons murmureer?

16:8 Daarop s Moses: Dt sal gebeur as die HERE julle in die aand vleis gee om te eet en in die mre volop brood, omdat die HERE julle murmureringe hoor wat julle teen Hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die HERE.

16:9 Verder het Moses met Aron gespreek: S aan die hele vergadering van die kinders van Israel: Kom nader voor die aangesig van die HERE, want Hy het julle murmureringe gehoor.

16:10 En onderwyl Aron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die HERE in die wolk.

16:11 Ook het die HERE met Moses gespreek en ges:

16:12 Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor; spreek met hulle en s: Teen die aand sal julle vleis eet en in die mre met brood versadig word; en julle sal weet dat Ek die HERE julle God is.

16:13 En in die aand het daar kwartels opgekom en die laer oordek. En in die mre was daar 'n doulaag rondom die laer.

16:14 En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gel wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond.

16:15 Toe die kinders van Israel dit sien, s hulle vir mekaar: Wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop s Moses vir hulle: Dit is die brood wat die HERE julle gee om te eet.

16:16 Dit is die saak wat die HERE beveel het: Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte: 'n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is.

16:17 En die kinders van Israel het so gedoen: hulle het ingesamel, die een baie en die ander min.

16:18 Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel.

16:19 En Moses het vir hulle ges: Niemand moet daarvan laat oorbly tot mre toe nie.

16:20 Maar hulle het nie na Moses geluister nie: sommige het daarvan laat oorbly tot die mre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle.

16:21 En hulle het dit mre vir mre ingesamel, elkeen na sy behoefte; en as die son warm word, smelt dit weg.

16:22 En op die sesde dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, twee gomers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel.

16:23 Toe s hy vir hulle: Dit is wat die HERE gespreek het: Mre is dit rusdag, 'n heilige sabbat van die HERE. Wat julle wil bak, bak dit; en wat julle wil kook, kook dit; en bre vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die mre toe.

16:24 En hulle het dit gebre tot die mre toe, soos Moses beveel het; en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie.

16:25 Toe s Moses: Eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat van die HERE. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie.

16:26 Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende dag is dit sabbat; dan sal dit daar nie wees nie.

16:27 En op die sewende dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie.

16:28 Toe s die HERE vir Moses: Hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou?

16:29 Kyk, omdat die HERE julle die sabbat gegee het, daarom gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie.

16:30 So het die volk dan op die sewende dag gerus.

16:31 En die huis van Israel het dit MAN genoem. En dit was wit soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek.

16:32 Verder het Moses ges: Dit is die saak wat die HERE beveel het: 'n Gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat Ek julle in die woestyn laat eet het, toe Ek julle uit Egipteland uitgelei het.

16:33 Moses s toe vir Aron: Neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die HERE neer, om dit vir julle geslagte te bewaar.

16:34 Soos die HERE Moses beveel het, so het Aron dit voor die Getuienis neergesit om bewaar te word.

16:35 En die kinders van Israel het die manna veertig jaar lank geet totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geet totdat hulle by die grens van die land Kanan gekom het.

16:36 En 'n gomer is die tiende van 'n efa.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase