Main Index: Afrikaans

 

1 Konings 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

18:1 En geruime tyd daarna het die woord van die HERE in die derde jaar tot Ela gekom en ges: Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil Ek ren gee op die aarde.

18:2 En Ela het gegaan om hom aan Agab te vertoon. En die hongersnood was swaar in Samara.

18:3 Toe laat Agab Obdja, wat oor die paleis was, roep. En Obdja het die HERE baie gevrees.

18:4 Want toe Isbel die profete van die HERE uitgeroei het, het Obdja honderd profete geneem en hulle vyftig by vyftig man in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou.

18:5 En Agab het vir Obdja ges: Trek deur die land na al die waterfonteine en na al die spruite; miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en muile in die lewe kan hou en van die vee nie hoef uit te roei nie.

18:6 En hulle het die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek: Agab het afsonderlik met een pad getrek, en Obdja het afsonderlik met 'n ander pad getrek.

18:7 Terwyl Obdja op pad was, kom Ela hom meteens tegemoet; en toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra: Is dit u, my heer Ela?

18:8 En hy s: Dit is ek; gaan s aan jou heer: Ela is daar.

18:9 Maar hy vra: Wat het ek gesondig, dat u u dienaar oorgee in die hand van Agab om my om die lewe te bring?

18:10 So waar as die HERE u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my heer nie heen gestuur het om u te soek nie; en as hulle s: Hy is nie hier nie--dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer dat hulle u nie kon vind nie.

18:11 En nou beveel u: Gaan s aan jou heer: Ela is daar!

18:12 As ek nou van u af weggaan en die Gees van die HERE u wegneem--ek weet nie waarheen nie--en ek kom om Agab berig te bring en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak; en u dienaar vrees die HERE van sy jeug af.

18:13 Is dit nie aan my heer meegedeel wat ek gedoen het toe Isbel die profete van die HERE gedood het nie: dat ek van die profete van die HERE honderd man, vyftig by vyftig, in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou het?

18:14 En nou beveel u: Gaan s aan jou heer: Ela is daar! dat hy my kan doodmaak!

18:15 Maar Ela s: So waar as die HERE van die lerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon!

18:16 En Obdja het Agab tegemoetgegaan en hom dit meegedeel; en Agab het Ela tegemoetgegaan.

18:17 En net toe Agab Ela sien, vra Agab vir hom: Is dit jy, jou beroerder van Israel?

18:18 Toe s hy: Ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die HERE verlaat het en agter die Bals aan geloop het.

18:19 Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaarkom op die berg Karmel, ook die vier honderd en vyftig profete van Bal en die vier honderd profete van Asjra wat aan die tafel van Isbel eet.

18:20 En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom.

18:21 En Ela het nader gekom na die hele volk en ges: Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Bal dit is, volg hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie.

18:22 Toe s Ela vir die volk: Ek het alleen oorgebly as profeet van die HERE, terwyl die profete van Bal vier honderd en vyftig is.

18:23 Maar laat hulle vir ons twee bulle gee; dan kan hulle vir hul een bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak; en k sal die ander bul gereedmaak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie.

18:24 Roep julle dan die naam van julle god aan, en k sal die Naam van die HERE aanroep; en die God wat met vuur antwoord, Hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en ges: Die woord is goed.

18:25 Verder het Ela aan die profete van Bal ges: Kies vir julle een bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste; en roep die naam van julle god aan, maar julle mag geen vuur maak nie.

18:26 En hulle het die bul wat hy hulle gegee het, geneem en dit gereedgemaak en die naam van Bal van die mre tot die middag aangeroep en ges: o Bal, gee ons antwoord! Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het.

18:27 En toe dit middag was, het Ela met hulle gespot en ges: Roep hard; hy is mos 'n god! Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis; miskien slaap hy en moet wakker word.

18:28 En hulle het hard geroep en hulleself volgens hul gebruik met swaarde en spiese stukkend gekerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het.

18:29 En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word; maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie.

18:30 Toe s Ela vir die hele volk: Kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom; en hy het die altaar van die HERE herstel wat afgebreek was.

18:31 Daarop neem Ela twaalf klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders tot wie die woord van die HERE gekom het om te s: Israel sal jou naam wees--

18:32 en hy bou met die klippe 'n altaar in die Naam van die HERE. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent twee mate saad,

18:33 en die hout gerangskik en die bul in stukke verdeel en bo-op die hout gel.

18:34 Toe s hy: Maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy s: Doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy s: Doen dit vir die derde maal. En hulle het dit vir die derde maal gedoen,

18:35 sodat die water rondom die altaar geloop het; en ook die sloot het hy vol water gemaak.

18:36 En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Ela nader gekom en ges: HERE, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het.

18:37 Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer.

18:38 Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek.

18:39 En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en ges: Die HERE, Hy is God, die HERE, Hy is God!

18:40 Maar Ela s vir hulle: Gryp die profete van Bal! Laat niemand van hulle vryraak nie! En hulle het hul gegryp; en Ela het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag.

18:41 Toe s Ela vir Agab: Trek op, eet en drink, want hoor, die gedruis van die ren!

18:42 En Agab het opgetrek om te eet en te drink; maar Ela het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knie gesteek.

18:43 Daarop s hy vir sy dienaar: Klim tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep: Daar is niks nie. Toe s hy: Gaan weer--sewe maal.

18:44 En die sewende maal roep hy: Daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe s hy: Gaan op, s vir Agab: Span in en trek af, dat die ren jou nie terughou nie.

18:45 En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot ren het gekom; en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jsrel;

18:46 maar die hand van die HERE was oor Ela, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uit geloop het in die rigting na Jsrel.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase