Main Index: Afrikaans

 

Job 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

21:1 Maar Job het geantwoord en ges:

21:2 Luister goed na my rede, en laat dit die vertroostinge wees wat julle aanbied.

21:3 Verdra my, dat ek ook kan spreek; en nadat ek gespreek het, kan jy spot.

21:4 Wat my aangaan, geld my geklaag dan 'n mens? Of waarom sou ek nie ongeduldig word nie?

21:5 Kyk my aan, en wees verskrik; en l die hand op die mond.

21:6 Ja, as ek daaraan dink, is ek glad verslae, en verskrikking gryp my vlees aan.

21:7 Waarom bly die goddelose lewe, word hulle oud, ja, neem hulle toe in krag?

21:8 Hulle nakomelinge bestaan voor hulle in hul gemeenskap, en hul spruite voor hulle o.

21:9 Hul huise het vrede, sonder skrik; en die roede van God is op hulle nie.

21:10 Sy stier bespring en mis nie; sy koei kalf en het geen misdrag nie.

21:11 Hulle laat hul jong seuns loop soos 'n trop kleinvee, en hul kinders spring rond.

21:12 Hulle sing by die tamboeryn en siter en is bly by die klank van die fluit.

21:13 In voorspoed slyt hulle hul dae, en in 'n oomblik sink hulle in die doderyk af.

21:14 Tog het hulle tot God ges: Bly ver van ons af; en: In die kennis van u we het ons geen behae nie.

21:15 Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien? En wat baat dit ons dat ons biddend by Hom aandring?

21:16 (Kyk, hulle voorspoed is nie in hl hand nie: die gesindheid van die goddelose is ver van my!)

21:17 Hoe selde gaan die lamp van die goddelose dood en oorval hul ondergang hulle! Deel Hy smarte uit in sy toorn,

21:18 word hulle soos strooi voor die wind, en soos kaf wat die stormwind wegvoer?

21:19 Julle s: God spaar sy onheil vir sy kinders op. Ek s: Hy moes dit aan homself vergeld, dat hy kan voel!

21:20 Sy eie o moes sy ongeluk sien, en slf moes hy drink van die grimmigheid van die Almagtige.

21:21 Want wat gee hy om sy huis n hom as die getal van sy maande afgesny is?

21:22 Wil iemand aan God kennis leer, Hom wat die hemelse wesens oordeel?

21:23 Die een sterwe in volkome geluk, heeltemal gerus en tevrede.

21:24 Sy emmers is vol melk, en die murg van sy gebeente word deur en deur bevogtig.

21:25 Die ander daarenteen sterwe met bitterheid van siel sonder dat hy van die goeie geniet het.

21:26 Saam l hulle in die stof, en die wurms oordek hulle.

21:27 Kyk, ek ken julle gedagtes en die slim planne waarmee julle gewelddadig teen my optree.

21:28 As julle s: Waar is die huis van die tiran, en waar die woontent van die goddelose--

21:29 het julle dan nie navraag gedoen by die reisigers nie (hulle bewyse kan julle tog nie lon nie!):

21:30 dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid?

21:31 Wie gee hom openlik sy gedrag te kenne; en het hy gehandel--wie sal hom dit vergeld?

21:32 Dan word hy na die graf gebring, en hulle sorg vir sy grafheuwel.

21:33 Sag l op hom die kluite van die dal; en agter hom trek al die mense aan soos daar ontelbares voor hom gewees het.

21:34 Hoe troos julle my dan op so 'n nietige manier? En julle antwoorde--net troubreuk bly oor!

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase