Main Index: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

14:1 Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af.

14:2 Wie in sy opregtheid wandel, vrees die HERE; maar hy wat verkeerd is in sy we, verag Hom.

14:3 In die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle.

14:4 Waar geen beeste is nie, is die krip leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie.

14:5 'n Betroubare getuie lieg nie, maar 'n valse getuie strooi leuens uit.

14:6 Die spotter soek wysheid, en dit is nie daar nie; maar vir die verstandige is kennis maklik.

14:7 Gaan weg voor 'n dwase man, want jy het daar niks gemerk van die lippe van kennis nie.

14:8 Die wysheid van die skrandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwase is bedrog.

14:9 Die skuldoffer spot met die dwase, maar tussen die opregtes is daar welwillendheid.

14:10 Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie.

14:11 Die huis van die goddelose word verdelg, maar die tent van die opregtes bloei.

14:12 Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is we van die dood.

14:13 Ook onder gelag kan die hart pyn ly, en die einde van so 'n blydskap is bekommernis.

14:14 Uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig, maar die goeie man uit syne.

14:15 Die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe.

14:16 Die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue.

14:17 Wie kortgebonde is, begaan sotheid; en 'n slinkse man word gehaat.

14:18 Die eenvoudiges verkry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis gekroon.

14:19 Die slegtes moet buig voor die goeies, en die goddelose by die poorte van die regverdige.

14:20 Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk.

14:21 Wie sy naaste verag, doen sonde; maar hy wat medelyde het met die ellendiges, hy is gelukkig.

14:22 Verdwaal hulle nie wat onheil bewerk nie? Maar liefde en trou is vir die wat die goeie bewerk.

14:23 In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek.

14:24 Die kroon van die wyse is hulle rykdom, die sotheid van die dwase bly sotheid.

14:25 'n Betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuens uitstrooi, is bedrog.

14:26 In die vrees van die HERE l 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees.

14:27 Die vrees van die HERE is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk.

14:28 In die menigte van die volk l die heerlikheid van die koning, maar in die gebrek aan mense die ondergang van die vors.

14:29 Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.

14:30 'n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog 'n verrotting vir die gebeente.

14:31 Wie die geringe verdruk, versmaad sy Maker, maar hy wat hom oor die behoeftige ontferm, eer Hom.

14:32 In sy ongeluk word die goddelose omgestoot, maar die regverdige vind 'n toevlug by sy dood.

14:33 Wysheid rus in die hart van die verstandige, word selfs rugbaar te midde van die dwase.

14:34 Geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies.

14:35 Die welbehae van die koning is vir 'n verstandige dienaar, maar een wat skande maak, is 'n voorwerp van sy grimmigheid.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase