Main Index: Afrikaans

 

Jeremia 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

32:1 Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het in die tiende jaar van SedekŪa, die koning van Juda--hierdie jaar was die agttiende jaar van Nebukadrťsar.

32:2 (Die leŽr van die koning van Babel het toe Jerusalem beleŽr, en die profeet Jeremia was opgesluit in die voorhof van bewaking wat in die huis van die koning van Juda is;

32:3 waar SedekŪa die koning van Juda, hom opgesluit het, met die woorde: Waarom profeteer jy en sÍ: So spreek die HERE: Kyk, Ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit inneem;

32:4 en SedekŪa, die koning van Juda, sal uit die hand van die ChaldeŽrs nie ontvlug nie; maar hy sal sekerlik oorgegee word in die hand van die koning van Babel, en hy sal mond tot mond met hom spreek en oog in oog hom sien;

32:5 en hy sal SedekŪa na Babel bring, en daar sal hy wees totdat Ek op hom ag gee, spreek die HERE. Alhoewel julle teen die ChaldeŽrs veg, sal julle tog geen voorspoed hÍ nie.)

32:6 En Jeremia het gesÍ: Die woord van die HERE het tot my gekom en gesÍ:

32:7 Kyk, HanŠmeŽl, die seun van Sallum, jou oom, kom na jou toe met die woorde: Koop vir jou my stuk grond wat in Anatot lÍ, want jy het die reg van lossing om te koop.

32:8 En HanŠmeŽl, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die HERE in die voorhof van bewaking en vir my gesÍ: Koop tog my stuk grond wat in Anatot in die land Benjamin lÍ, want jy het die reg van besit en jy het die lossing; koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die HERE was.

32:9 Daarop het ek van HanŠmeŽl, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Anatot lÍ, en vir hom die geld afgeweeg: sewentien sikkels silwer.

32:10 En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseŽl en getuies geneem en die geld afgeweeg op 'n weegskaal.

32:11 Toe het ek die koopbrief geneem, die verseŽlde een--volgens voorskrif en wetlike bepalinge--en die oop een,

32:12 en die koopbrief aan Barug, die seun van NerŪa, die seun van Magsťja, gegee voor die oŽ van HanŠmeŽl, die seun van my oom, en voor die oŽ van die getuies wat die koopbrief onderteken het; voor die oŽ van al die Jode wat in die voorhof van bewaking gesit het;

32:13 en ek het aan Barug voor hulle oŽ bevel gegee en gesÍ:

32:14 So spreek die HERE van die leŽrskare, die God van Israel: Neem hierdie briewe, hierdie koopbrief, die verseŽlde een sowel as hierdie oop brief, en sit hulle in 'n erdepot, dat hulle baie dae kan bly bestaan.

32:15 Want so sÍ die HERE van die leŽrskare, die God van Israel: Daar sal weer huise en gronde en wingerde in hierdie land gekoop word.

32:16 En nadat ek die koopbrief aan Barug, die seun van NerŪa, gegee het, het ek tot die HERE gebid en gesÍ:

32:17 Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm; geen ding is vir U te wonderbaar nie.

32:18 U wat guns bewys aan duisende en die ongeregtigheid van die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders nŠ hulle; die grote, die geweldige God, wie se Naam is HERE van die leŽrskare,

32:19 groot van raad en magtig van daad, wie se oŽ oop is oor al die weŽ van die mensekinders om aan elkeen te gee volgens sy weŽ en die vrug van sy handelinge;

32:20 wat tekens en wonders gedoen het in Egipteland, tot vandag toe, in Israel sowel as onder die mense, en vir U 'n Naam gemaak het soos dit vandag is,

32:21 en u volk Israel uitgelei het uit Egipteland deur tekens en wonders en deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur 'n groot verskrikking,

32:22 en aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning;

32:23 en hulle het gekom en dit in besit geneem, maar nie na u stem geluister en in u wet nie gewandel nie; alles wat U hulle beveel het om te doen, het hulle nie gedoen nie. Daarom het U al hierdie onheil oor hulle laat kom.

32:24 Kyk, die walle het gekom tot by die stad, om dit in te neem; en die stad is oorgegee in die hand van die ChaldeŽrs wat daarteen veg, vanweŽ die swaard en die hongersnood en die pes. Ja, wat U gespreek het, het gebeur; en kyk, U sien dit!

32:25 En tog het U, Here HERE, self aan my gesÍ: Koop vir jou die stuk grond vir geld en neem getuies, terwyl die stad in die hand van die ChaldeŽrs oorgegee is!

32:26 Toe het die woord van die HERE tot Jeremia gekom en gesÍ:

32:27 Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees?

32:28 Daarom, so sÍ die HERE: Kyk, Ek gee hierdie stad oor in die hand van die ChaldeŽrs en in die hand van Nebukadrťsar, die koning van Babel, en hy sal dit inneem.

32:29 En die ChaldeŽrs wat teen hierdie stad veg, sal kom en hierdie stad aan die brand steek en dit verbrand, saam met die huise op die dakke waarvan hulle vir Bašl rook laat opgaan het en vir ander gode drankoffers uitgegiet het om My te terg.

32:30 Want die kinders van Israel en die kinders van Juda het van hulle jeug af net gedoen wat verkeerd is in my oŽ; want die kinders van Israel het My deur die werk van hulle hande net geterg, spreek die HERE.

32:31 Want 'n oorsaak vir my toorn en my grimmigheid was hierdie stad vir My van die dag af dat hulle dit gebou het tot vandag toe, sodat Ek dit van my aangesig moet verwyder,

32:32 weens al die boosheid van die kinders van Israel en van die kinders van Juda wat hulle gedoen het om My te terg, hulle, hulle konings, hulle vorste, hulle priesters en hulle profete en die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem,

32:33 dat hulle My die rug toegekeer het en nie die aangesig nie, alhoewel Ek hulle geleer het, vroeg en laat, sonder dat hulle geluister het om tugtiging aan te neem.

32:34 Maar hulle het hul verfoeisels neergesit in die huis waar my Naam oor uitgeroep is, om dit te verontreinig;

32:35 en hulle het die hoogtes van Bašl gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters vir Molog deur die vuur te laat gaan--iets wat Ek hulle nie beveel het nie en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe om Juda te laat sondig.

32:36 Daarom, so spreek dan nou die HERE, die God van Israel, aangaande hierdie stad waarvan julle sÍ: Dit is in die hand van die koning van Babel oorgegee deur die swaard en die hongersnood en die pes--

32:37 kyk, Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon.

32:38 En hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees.

32:39 En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders nŠ hulle.

32:40 En Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie.

32:41 En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen; en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel.

32:42 Want so sÍ die HERE: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile, so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.

32:43 En daar sal grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sÍ: Dit is 'n wildernis, sonder mens of dier; dit is in die hand van die ChaldeŽrs oorgegee.

32:44 Gronde sal hulle vir geld koop en die briewe onderteken en verseŽl en getuies neem, in die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda en in die stede van die Gebergte en in die stede van die Laeveld en in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot verander, spreek die HERE.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase