Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Mattheus 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

20:1 Want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die mre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur.

20:2 En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd.

20:3 En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan.

20:4 En hy s vir hulle: Gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan.

20:5 Weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan en net dieselfde gedoen.

20:6 En omtrent die elfde uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en s vir hulle: Wat staan julle hier die hele dag ledig?

20:7 Hulle antwoord hom: Omdat niemand ons gehuur het nie. Hy s vir hulle: Gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang.

20:8 En toe dit aand geword het, s die heer van die wingerd vir sy opsigter: Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon; en begin van die laastes af tot by die eerstes.

20:9 En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang.

20:10 Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang.

20:11 En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer

20:12 en s: Hierdie laastes het een uur gewerk, en u het hulle gelykop behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het.

20:13 Maar hy antwoord en s vir een van hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie?

20:14 Neem dan wat joue is, en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou.

20:15 Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is?

20:16 So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies.

20:17 En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het Hy die twaalf dissipels op die pad alleen geneem en vir hulle ges:

20:18 Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes; en hulle sal Hom tot die dood veroordeel

20:19 en Hom oorlewer aan die heidene om Hom te bespot en te gsel en te kruisig; en op die derde dag sal Hy opstaan.

20:20 Toe kom die moeder van die seuns van Sebeds met haar seuns na Hom en buig voor Hom neer om iets van Hom te vra.

20:21 En Hy s vir haar: Wat wil jy h? Sy antwoord Hom: S dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter-- en een aan u linkerhand.

20:22 Maar Jesus antwoord en s: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek aanstons gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word? Hulle s vir Hom: Ons kan.

20:23 En Hy s vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter-- en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.

20:24 En toe die tien dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers.

20:25 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en ges: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen;

20:26 maar s moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.

20:27 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees;

20:28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

20:29 En toe hulle uit Jrigo uitgaan, het 'n groot menigte Hom gevolg.

20:30 En daar het twee blindes langs die pad gesit; en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en s: Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid!

20:31 En die skare het hulle bestraf, dat hulle moes stilbly; maar hulle het al harder geroep en ges: Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid!

20:32 Toe gaan Jesus staan en roep hulle en s: Wat wil julle h moet Ek vir julle doen?

20:33 Hulle antwoord Hom: Here, dat ons o geopen mag word.

20:34 En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle o aangeraak, en dadelik het hulle o gesien, en hulle het Hom gevolg.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase