Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

12:1 En Jesus het ses dae voor die pasga na BetŠniŽ gekom waar Lasarus was, wat dood gewees het en wat Hy uit die dode opgewek het.

12:2 Hulle het toe vir Hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien; en Lasarus was een van die wat saam met Hom aan tafel was.

12:3 En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.

12:4 Toe sÍ een van sy dissipels, Judas IskŠriot, die seun van Simon, wat Hom sou verraai:

12:5 Waarom is hierdie salf nie vir drie honderd pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?

12:6 En dit het hy gesÍ, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het.

12:7 Toe sÍ Jesus: Laat haar staan; sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis.

12:8 Want die armes het julle altyd by julle, maar My het julle nie altyd nie.

12:9 En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat Hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lasarus te sien, wat Hy uit die dode opgewek het.

12:10 En die owerpriesters het besluit om Lasarus ook om die lewe te bring,

12:11 omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het.

12:12 Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom,

12:13 palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel.

12:14 En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is:

12:15 Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van 'n esel.

12:16 Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.

12:17 En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig.

12:18 Daarom het die skare Hom ook tegemoetgegaan, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het.

12:19 En die FariseŽrs het vir mekaar gesÍ: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wÍreld loop agter Hom aan.

12:20 En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid;

12:21 hulle het na Filippus gegaan wat van BetsŠida in Galilťa was, en hom gevra en gesÍ: My heer, ons wil Jesus graag sien.

12:22 Filippus kom en sÍ dit vir Andrťas, en Andrťas en Filippus vertel dit weer aan Jesus.

12:23 Maar Jesus antwoord hulle en sÍ: Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.

12:24 Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

12:25 Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wÍreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.

12:26 As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.

12:27 Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sÍ? Vader, red My uit hierdie uur? Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom.

12:28 Vader, verheerlik u Naam! Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom: Ek hťt dit verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik.

12:29 En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesÍ dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesÍ: 'n Engel het met Hom gespreek.

12:30 Jesus antwoord en sÍ: Hierdie stem het nie om My ontwil gekom nie, maar om julle ontwil.

12:31 Nou is dit die oordeel van hierdie wÍreld, nou sal die owerste van hierdie wÍreld buitentoe gedryf word.

12:32 En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek.

12:33 En dit het Hy gesÍ om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.

12:34 Die skare antwoord Hom: Ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly; en hoe sÍ U dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens?

12:35 En Jesus sÍ vir hulle: Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie.

12:36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle verberg.

12:37 En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie;

12:38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesÍ het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

12:39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ůůk gesÍ het:

12:40 Hy het hulle oŽ verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oŽ sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

12:41 Dit het Jesaja gesÍ toe hy sy heerlikheid gesien en van Hom gespreek het.

12:42 Maar tog het selfs baie van die owerstes in Hom geglo; maar ter wille van die FariseŽrs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie.

12:43 Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God.

12:44 En Jesus het uitgeroep en gesÍ: Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het.

12:45 En wie My aanskou, aanskou Hom wat My gestuur het.

12:46 Ek het as 'n lig in die wÍreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.

12:47 En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; want Ek het nie gekom om die wÍreld te oordeel nie, maar om die wÍreld te red.

12:48 Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.

12:49 Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My 'n gebod gegee wat Ek moet sÍ en wat Ek moet spreek.

12:50 En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek--net soos die Vader vir My gesÍ het, so spreek Ek.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase