Main Index: Afrikaans

 

Die Evangelie volgens Johannes 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

18:1 Nadat Jesus dit gesÍ het, het Hy met sy dissipels oor die spruit Kedron gegaan waar daar 'n tuin was, waarin Hy self gegaan het en sy dissipels.

18:2 En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy dissipels saamgekom het.

18:3 En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die FariseŽrs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens.

18:4 En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesÍ: Wie soek julle?

18:5 Hulle antwoord Hom: Jesus, die Nasarťner. Jesus sÍ vir hulle: Dit is Ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan.

18:6 Toe Hy dan vir hulle sÍ: Dit is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die grond geval.

18:7 Hy vra hulle toe weer: Wie soek julle? En hulle sÍ: Jesus, die Nasarťner.

18:8 Jesus antwoord: Ek het vir julle gesÍ dat dit Ek is. As julle My dan soek, laat hierdie manne weggaan--

18:9 sodat die woord vervul sou word wat Hy gespreek het: Uit die wat U My gegee het, het Ek niemand verloor nie.

18:10 En Simon Petrus wat 'n swaard gehad het, het dit uitgetrek en die dienskneg van die hoŽpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die dienskneg was Malchus.

18:11 Toe sÍ Jesus vir Petrus: Steek jou swaard in die skede. Die beker wat die Vader My gegee het, sal Ek dit dan nie drink nie?

18:12 En die afdeling en die owerste oor duisend en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en Hom geboei;

18:13 en hulle het Hom weggelei, eers na Annas; want Hy was die skoonvader van KŠjafas wat daardie jaar hoŽpriester was.

18:14 En dit was KŠjafas wat aan die Jode die raad gegee het dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe.

18:15 En Simon Petrus en 'n ander dissipel het Jesus gevolg; en daardie dissipel was met die hoŽpriester bekend en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoŽpriester se paleis.

18:16 Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan. En die ander dissipel wat bekend was met die hoŽpriester, het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring.

18:17 Toe sÍ die diensmeisie, die deurwagster, vir Petrus: Jy is tog nie ook een van die dissipels van hierdie mens nie? Hy sÍ: Ek is nie.

18:18 En die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het--want dit was koud--en hulle het hul warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak.

18:19 Die hoŽpriester ondervra Jesus toe oor sy dissipels en oor sy leer.

18:20 Jesus antwoord hom: Ek het ronduit tot die wÍreld gespreek; Ek het altyd in die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader; en in die geheim het Ek niks gespreek nie.

18:21 Wat ondervra u My? Ondervra hulle wat gehoor het wat Ek tot hulle gespreek het; hulle weet tog wat Ek gesÍ het.

18:22 En toe Hy dit sÍ, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesÍ: Antwoord U die hoŽpriester so?

18:23 Jesus antwoord hom: As Ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid; maar as Ek reg gespreek het, waarom slaan jy My?

18:24 En Annas het Hom geboeid na KŠjafas, die hoŽpriester, gestuur.

18:25 En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sÍ vir hom: Jy is tog nie ook een van sy dissipels nie? Toe ontken hy dit en sÍ: Ek is nie.

18:26 Een van die hoŽpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sÍ: Het ek jou nie in die tuin by Hom gesien nie?

18:27 En Petrus het dit weer ontken; en dadelik het die haan gekraai.

18:28 Toe neem hulle Jesus van KŠjafas na die goewerneur se paleis. En dit was vroeg in die mŰre; en hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hul nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die pasga kon eet.

18:29 En Pilatus het na hulle uitgekom en gesÍ: Watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in?

18:30 Hulle antwoord en sÍ vir hom: As Hy geen kwaaddoener was nie, sou ons Hom nie aan u oorgelewer het nie.

18:31 En Pilatus sÍ vir hulle: Neem julle Hom en oordeel Hom volgens julle wet. En die Jode sÍ vir hom: Dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie--

18:32 sodat die woord van Jesus vervul sou word wat Hy gesÍ het om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.

18:33 Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sÍ vir Hom: Is U die Koning van die Jode?

18:34 Jesus antwoord hom: SÍ u dit uit uself, of het ander u dit van My gesÍ?

18:35 Pilatus antwoord: Is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het U aan my oorgelewer. Wat het U gedoen?

18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wÍreld nie; as my koninkryk van hierdie wÍreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

18:37 Pilatus sÍ toe vir Hom: Is U dan tog 'n koning? Jesus antwoord: U sÍ dat Ek 'n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wÍreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.

18:38 Pilatus sÍ vir Hom: Wat is waarheid? En toe hy dit gesÍ het, gaan hy weer uit na die Jode en sÍ vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie.

18:39 Maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die pasga iemand moet loslaat; wil julle dan hÍ dat ek vir julle die Koning van die Jode moet loslaat?

18:40 Toe skreeu hulle almal weer en sÍ: Nie vir Hom nie, maar BarŠbbas! En BarŠbbas was 'n rower.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase