HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Job 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

38:1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide:

38:2 Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?

38:3 Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.

38:4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

38:5 Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?

38:6 Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?

38:7 Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.

38:8 Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam?

38:9 Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek;

38:10 Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren;

38:11 En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven.

38:12 Hebt gij van uw dagen den morgenstond geboden? Hebt gij den dageraad zijn plaats gewezen;

38:13 Opdat hij de einden der aarde vatten zou; en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden?

38:14 Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem, en zij gesteld worden als een kleed?

38:15 En dat van de goddelozen hun licht geweerd worde, en de hoge arm worde gebroken?

38:16 Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee, en hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld?

38:17 Zijn u de poorten des doods ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods?

38:18 Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet.

38:19 Waar is de weg, daar het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats?

38:20 Dat gij dat brengen zoudt tot zijn pale, en dat gij merken zoudt de paden zijns huizes?

38:21 Gij weet het, want gij waart toen geboren, en uw dagen zijn veel in getal.

38:22 Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels gezien?

38:23 Dien Ik ophoude tot den tijd der benauwdheid, tot den dag des strijds en des oorlogs!

38:24 Waar is de weg, daar het licht verdeeld wordt, en de oostenwind zich verstrooit op de aarde?

38:25 Wie deelt voor den stortregen een waterloop uit, en een weg voor het weerlicht der donderen?

38:26 Om te regenen op het land, waar niemand is, op de woestijn, waarin geen mens is;

38:27 Om het woeste en het verwoeste te verzadigen, en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen wassen.

38:28 Heeft de regen een vader, of wie baart de druppelen des dauws?

38:29 Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart den rijm des hemels?

38:30 Als met een steen verbergen zich de wateren, en het vlakke des afgrond wordt omvat.

38:31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?

38:32 Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden?

38:33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?

38:34 Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?

38:35 Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij?

38:36 Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie heeft den zin het verstand gegeven?

38:37 Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen des hemels nederleggen?

38:38 Als het stof doorgoten is tot vastigheid, en de kluiten samenkleven?

38:39 (39:1) Zult gij voor den ouden leeuw roof jagen, of de graagheid der jonge leeuwen vervullen?

38:40 (39:2) Als zij nederbukken in de holen, en in den kuil zitten, ter loering?

38:41 (39:3) Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen, omdat er geen eten is?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase