HOME | TELL A FRIEND | WHAT'S NEW | DOWNLOAD | MAILING LIST | FAQ | ADD URL | ADD ON
 
BibleDatabase

BibleDatabase - FREE Bibles

BibleDatabase

Hollands Statenvertaling

 

Aan de Galaten 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

5:2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

5:3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

5:4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5:5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

5:6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

5:7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

5:8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

5:9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

5:10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

5:11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

5:12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

5:13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

5:14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

5:16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

5:17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

5:18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

5:19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

5:20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

5:21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

5:23 Tegen de zodanigen is de wet niet.

5:24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

5:25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

5:26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase